סימן תקסט: דין נודר בעת צרה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסט: דין נודר בעת צרה

סימן תקסט: דין נודר בעת צרה

 

סעיף א
יחיד המתענה על צרה, ועברה, או על חולה, ונתרפא או מת, צריך להשלים כל התעניות שקיבל עליו; אבל צבור שמתענין על שום דבר, ונענו קודם חצות, לא ישלימו; ואם תלמידי חכמים ורוב צבור רוצים להשלים, אין היחיד רשאי להפריש עצמו מהם.
 
סעיף ב
יחיד שמתענה על צרה ונודע שקודם קבלת התענית כבר עברה, אינו צריך להשלים. הגה: והוא הדין לצבור ששמעו אחר חצות שקבלו התענית בטעות, אינו צריך להשלים (תה"ד סי' ר"פ).