סימן קא: שצריך לכוין בכל הברכות, ושיכול להתפלל בכל לשון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קא: שצריך לכוין בכל הברכות, ושיכול להתפלל בכל לשון

סימן קא: שצריך לכוין בכל הברכות, ושיכול להתפלל בכל לשון

 

סעיף א
המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוין בכולם, לפחות יכוין באבות; אם לא כיון באבות, אע"פ שכיון בכל השאר, יחזור ויתפלל.
הגה: והאידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, אם כן למה יחזיר (טור).
 
סעיף ב
לא יתפלל בלבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש, ולא ישמיע קולו; ואם אינו יכול לכוין בלחש, מותר להגביה קולו; והני מילי בינו לבין עצמו, אבל בצבור, אסור, דאתי למטרד צבורא.
הגה: ואם משמיע קולו בביתו כשמתפלל, כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר (טור).
 
סעיף ג
יש אומרים שבראש השנה ויו"כ מותר להשמיע קולם בתפלה, אפילו בצבור.
הגה: וכן נוהגין, ומכל מקום יזהרו שלא להגביה קולם יותר מדאי (דרשות מהרי"ו).
 
סעיף ד
יכול להתפלל בכל לשון שירצה, והני מלי בצבור, אבל ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש; ויש אומרים דהני מלי כששואל צרכיו, כגון שהתפלל על חולה או על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפלה הקבועה לצבור, אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון; ויש אומרים דאף יחיד כששואל צרכיו יכול לשאול בכל לשון שירצה, חוץ מלשון ארמי.