סימן קו: מי הם הפטורים מתפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קו: מי הם הפטורים מתפלה

סימן קו: מי הם הפטורים מתפלה

 

סעיף א
כל הפטורים מקריאת שמע פטורים מתפלה, וכל שחייב בקריאת שמע חייב בתפלה; חוץ מהמלוין את המת, שאין למטה צורך בהם, שאע"פ שהם חייבים בקריאת שמע, פטורים מתפלה; ונשים ועבדים, שאע"פ שפטורים מקריאת שמע חייבים בתפלה, מפני שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא; וקטנים שהגיעו לחינוך, חייבים לחנכם.
 
סעיף ב
מי שתורתו אומנתו, כגון רשב"י וחביריו, מפסיק לקריאת שמע, ולא לתפלה; אבל אנו, מפסיקים בין לקריאת שמע בין לתפלה.
הגה: (ואם לומד לאחרים, אינו פוסק, כמו שנתבאר לעיל סי' פ"ט; ומכל מקום פוסק וקורא פסוק ראשון של קריאת שמע; ואם אין השעה עוברת, ויש לו שהות עדיין להתפלל ולקרוא קריאת שמע, אינו פוסק כלל) (ב"י בשם הר"ן).