סימן קיא: דין סמיכות גאולה לתפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קיא: דין סמיכות גאולה לתפלה

סימן קיא: דין סמיכות גאולה לתפלה

 

סעיף א
צריך לסמוך גאולה לתפלה ולא יפסיק ביניהם, אפילו באמן אחר גאל ישראל ולא בשום פסוק, חוץ מה' שפתי תפתח (תהילים נא, יז).
הגה: ויש אומרים שמותר לענות אמן על גאל ישראל, וכן נוהגין (טור). ויש אומרים הא דצריך לסמוך גאולה לתפלה, היינו דוקא בחול או ביו"ט, אבל בשבת אינו צריך (פי' דטעמא דבעינן למסמך גאולה לתפלה, משום דכתיב יענך ה' ביום צרה (תהילים כ, א) וסמיך ליה יהיו לרצון אמרי פי (תהילים יט, טו), ושבת לאו זמן צרה; ולענ"ד נראה דמה שא"כ בי"ט, הוא משום שהם ימי הדין כדתנן במשנה ב' פ"ק דרשות הרבים: בפסח, על התבואה וכו') (הגהת אשיר"י פ"ק דברכות וכל בו הלכות שבת ומהרי"ל הל' י"ט), וטוב להחמיר אם לא במקום שצריך לכך (טור).
 
סעיף ב
החזן, כשמתחיל י"ח בקול רם, חוזר ואומר: ה' שפתי תפתח ופי יגיד וכו'.
 
סעיף ג
אם עד שלא קרא קריאת שמע מצא ציבור מתפללין, לא יתפלל עמהם, אלא קורא קריאת שמע ואח"כ יתפלל, דמסמך גאולה לתפלה עדיף.