סימן קיב: שלא להפסיק לא בשלשה ראשונות ולא בשלשה אחרונות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קיב: שלא להפסיק לא בשלשה ראשונות ולא בשלשה אחרונות

סימן קיב: שלא להפסיק לא בשלשה ראשונות ולא בשלשה אחרונות

 

סעיף א
אל ישאל אדם צרכיו בג' ראשונות, ולא בג' אחרונות; ודוקא צרכי יחיד, אבל צרכי צבור שרי.
 
סעיף ב
אין לומר פיוטים ולא קרובץ (פי' קרובץ ליוצר), ויש אומרים שהוא ר"ת קול רנה וישועה באהלי צדיקים) בתפלה.
הגה: ויש מתירין, הואיל וצרכי רבים הם (הרא"ש והתוס' והרי"ף והר"ן ריש פ' בתרא דרשות הרבים והגהות מיימוני פ"י וטור), וכן נוהגים בכל מקום לאמרם.