סימן קטז: פירוש ברכת רפאנו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קטז: פירוש ברכת רפאנו

סימן קטז: פירוש ברכת רפאנו

 

סעיף א
רפאנו ה' ונרפא , אף על גב דהכתוב ליחיד אין מכנין אותו לרבים, הני מילי בזמן שמתכוין לקרות, אבל כשאומר אותו דרך תפלה ובקשה, מותר. מכל מקום אם אומר מזמור שלם, אסור לשנות מלשון יחיד לרבים, או להיפך (טור והרא"ש פרק הקורא עומד בשם הר"י).