סימן קכה: דיני קדושה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קכה: דיני קדושה

סימן קכה: דיני קדושה

 

סעיף א
אין הצבור אומרים עם שליח ציבור נקדישך, אלא שותקין ומכוונין למה ששליח ציבור אומר עד שמגיע לקדושה, ואז עונים הציבור קדוש.
 
סעיף ב
טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור.
הגה: ויש לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדושה, וכן מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ (טור ושבולי לקט); ואין לדבר באמצע הקדושה (מהרי"ל וב"י בשם מהרי"א ודרך ארץ זוטא). ומי שאמר סדר קדושה, ובא לבהכ"נ ומצא צבור עונין קדושה, חוזר ועונה עמהם (תשובת הרשב"א סי' רמ"ט).