סימן צא: שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צא: שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה

סימן צא: שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה

 

סימן צא: שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה
סעיף א
היתה טלית חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה, אסור להתפלל עד שיכסה לבו; ואם לא כסה את לבו, או שנאנס ואין לו במה יתכסה, הואיל וכסה ערותו והתפלל, יצא.
 
סעיף ב
צריך לאזור אזור בשעת התפלה, אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה, משום הכון (עמוס ד, יב) אבל שאר ברכות מותר לברך בלא חגורה, מאחר שיש לו מכנסים. הגה: ואין לבו רואה את הערוה (ר"ן פרק קמא דשבת והרא"ש פרק הרואה והגהות מיימוני פ"ה מהלכות תפלה).
 
סעיף ג
יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה, ויש אומרים שיש למחות שלא ליכנס בבהכ"נ בגלוי הראש.
 
סעיף ד
כובעים, (קפיל"ה בלעז) הקלועים מקש, חשיבא כסוי, אבל הנחת יד על הראש לא חשיבא כסוי; ואם אחר מניח ידו על ראשו של זה, משמע דחשיבא כסוי.
 
סעיף ה
לא יעמוד באפונדתו (טאסק"ה בלעז) ולא בראש מגולה ולא ברגלים מגולים, אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני הגדולים אלא בבתי רגלים.
 
סעיף ו
דרך החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהם עטופים.
הגה: ובעת זעם יש לחבק הידים בשעת התפלה כעבדא קמיה מאריה, ובעת שלום יש להתקשט בבגדים נאים להתפלל (טור).