סימן צה: כיון איבריו בשעת תפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צה: כיון איבריו בשעת תפלה

סימן צה: כיון איבריו בשעת תפלה

 

סעיף א
יכוין רגליו זה אצל זה בכיון, כאלו אינם אלא א', להדמות למלאכים דכתיב בהן: ורגליהם רגל ישרה (יחזקאל א, ז) כלומר: רגליהם נראים כרגל אחד (ויש אומרים כשעומד להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות, דרך קרוב והגשה לדבר שצריך לעשות) (רוקח).
 
סעיף ב
צריך שיכוף ראשו מעט, שיהיו עיניו למטה לארץ, ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש, ובלבו יכוין למעלה לשמים.
 
סעיף ג
מניח ידו על לבו כפותין, (פירוש כקשורין) הימנית על השמאלית, ועומד כעבד לפני רבו, באימה, ביראה ובפחד, ולא יניח ידיו על חלציו, מפני שהוא דרך יוהרא (וע"ל ריש סי' צ"ז).
 
סעיף ד
טוב לכוין רגליו גם בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור.