סימן צו: שימנע כל הטרדות כדי שיכוין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צו: שימנע כל הטרדות כדי שיכוין

סימן צו: שימנע כל הטרדות כדי שיכוין

 

סעיף א
כשהוא מתפלל, לא יאחוז בידו תפילין ולא ספר מכתבי הקודש ולא קערה מלאה ולא סכין ומעות וככר, מפני שלבו עליהם שלא יפלו ויטרד ותתבטל כוונתו. ולולב בזמנו, מותר לאחוז ביד, כיון שהאחיזה בידו היא מצוה אינו נטרד בשבילו.
 
סעיף ב
מותר לאחוז מחזור תפלות בידו בשעה שמתפלל, הואיל ותופס לצורך תפלה עצמה לא טריד, דומיא דלולב דמשום דלקיחתו מצוה לא טריד.
הגה: ומכל מקום אם לא היה בידו קודם שהתחיל, לא יחזור אחריו בתפלה ליטלו, אלא אם כן היה במקום מיוחד שהוא מוכן, אז מותר ליטלו אפילו בתוך התפלה, כדי להתפלל מתוכו (הר"י פרק מי שמתו).