סימן צט: דין שתוי ושכור לתפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צט: דין שתוי ושכור לתפלה

סימן צט: דין שתוי ושכור לתפלה

 

סעיף א
שתה יין כדי רביעית, אל יתפלל עד שיסיר יינו; ואם שתה יותר, אם הוא יכול לדבר לפני המלך, אם התפלל תפלתו תפלה, ואם אינו יכול לדבר לפני המלך, אם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו מעליו; ואפילו אם עבר זמן התפלה, משלים אותה בתפלה שאחריה, כדין שוגג.
הגה: ודין קריאת שמע כדין תפלה, אבל שאר ברכות יכול לברך אע"פ שהוא שכור, (מרדכי ריש פרק הדר הגה' מיימוני פ"ד מהלכות תפלה).
 
סעיף ב
דרך מיל, ושינה כל שהוא, מפיגין את היין; והני מילי כששתה רביעית, אבל אם שתה יותר, כל שכן ששינה משכרתו ודרך טורדתו; והני מילי במהלך ברגליו, אבל רוכב, ודאי דרך מפיגה היין.
 
סעיף ג
כל אחד שהוא שתוי, סגי ליה לפי מה שמרגיש בנפשו שיפיג יינו.
הגה: ולכן אין נזהרין ביינות שלנו, שאין חזקין, שמתפללין אע"פ ששתה רביעית ויותר; (ת"ה סימן מ"ב) וכל שכן אם מתפללים מתוך סידור שבידו, שאין חוששין לשכרות מעט, (כן נראה לי).