סימן כח: דיני חליצת התפילין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כח: דיני חליצת התפילין

סימן כח: דיני חליצת התפילין

 

סעיף א
חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, שלא יסיח דעתו מהם. וימשמש בשל יד תחלה, וכשיאמר וקשרתם לאות על ידך (דברים ו, ח) ימשמש בשל יד, וכשיאמר והיו לטוטפות בין עיניך (דברים ו, ח) ימשמש בשל ראש.
 
סעיף ב
תפילין של ראש חולץ תחלה, משום דכתיב והיו לטוטפות בין עיניך (דברים ו, ח) כל זמן שבין עיניך, יהיו שתים. צריך לחלוץ תפילין של ראש מעומד, ויניח בתיק של ראש ועליו של יד, כדי שכשיבא להניחם יפגע בשל יד תחלה.
 
סעיף ג
מנהג החכמים לנשק התפילין בשעת הנחתן ובשעת חליצתן.