סימן לד: סדר הנחת הפרשיות בתפילין, והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לד: סדר הנחת הפרשיות בתפילין, והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין

סימן לד: סדר הנחת הפרשיות בתפילין, והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין

 

סעיף א
סדר הנחתן בבתים: לרש"י והרמב"ם קדש (שמות יג, א-י) משמאל המניח בבית החיצון, ואחריו כי יביאך (שמות יג, יא-יז) בבית שני, ושמע (דברים ו, ד-ט) בבית השלישי והיה אם שמוע (דברים יא, יג-כא) ובבית הרביעי שהוא בית החיצון לימינו, ולר"ת בבית השלישי והיה אם שמוע ובבית הרביעי שהוא החיצון שמע, ומנהג העולם כרש"י והרמב"ם.
 
סעיף ב
ירא שמים יצא ידי שניהם, ויעשה שתי זוגות תפילין ויניח שניהם, ויכוין בהנחתם באותם שהם אליבא דהלכתא אני יוצא ידי חובתי, והשאר הם כרצועות בעלמא, כי מקום יש בראש להניח שתי תפילין. וכן בזרוע. ואם אינו יודע לכוין המקום ולהניח שניהם יחד, יניח כדברי האחד של יד ושל ראש, (ויסלקם מיד), ויניח האחרים על סמך ברכה הראשונה. (ויש אומרים שאם) לא יוכל להניח בבת אחת, יניח של רש"י ויברך עליהם ויהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפלה ואחר התפלה יניח של ר"ת בלא ברכה ויקרא בהם שמע (דברים ו, ד-ט) והיה אם שמוע (דברים יא, יג-כא).
 
סעיף ג
לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות.
 
סעיף ד
לא יניח ב' הזוגות בכיס א', שהאחד מהם הוא חול ואסור להניחו בכיס תפילין, אלא יעשה שני כיסין וסימן לכל כיס, שלא יתן של זה בזה.