סימן לז: זמן הנחת תפילין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לז: זמן הנחת תפילין

סימן לז: זמן הנחת תפילין

 

סעיף א
גדול שכר מצות תפילין, וכל מי שאינו מניחם הוא בכלל פושעי ישראל בגופן.
 
סעיף ב
מצותן להיותם עליו כל היום, אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם, ואין כל אדם יכול ליזהר בהם, נהגו שלא להניחם כל היום. ומכל מקום צריך כל אדם ליזהר בהם להיותם עליו בשעת קריאת שמע ותפלה.
 
סעיף ג
קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא יישן ולא יפיח בהם.
הגה: ושלא ליכנס בהן לבית הכסא (רש"י פרק לולב הגזול),
חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו.
הגה: ויש אומרים דהאי קטן דוקא שהוא בן י"ג שנים ויום אחד. (בעל העיטור) וכן נהגו, ואין לשנות (דברי עצמו).