סימן לט: מי הם הכשרים לכתוב תפילין ולקנות מהם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לט: מי הם הכשרים לכתוב תפילין ולקנות מהם

סימן לט: מי הם הכשרים לכתוב תפילין ולקנות מהם

 

סעיף א
תפילין שכתבן עבד או אשה או קטן אפילו הגיע לחנוך, או כותי או מומר לעבודת אלילים, או מוסר לאנסין, פסולים משום דכתיב וקשרתם (דברים ו, ח) וכתבתם (דברים ו, ט) כל שאינו בקשירה או אינו מאמין בה, אינו בכתיבה.
 
סעיף ב
כל שפסול לכותבן, פסול בכל תיקון עשייתן.
 
סעיף ג
גר שחזר לדתו מחמת יראה, כשר לכתוב תפילין.
 
סעיף ד
תפילין שכתבם אפיקורוס (פי' מיאני), ישרפו. ויש אומרים: יגנזו.
 
סעיף ה
נמצאו ביד אפיקורוס ואין ידוע מי כתבן, יגנזו.
 
סעיף ו
נמצאו ביד אינו יהודי ואין ידוע מי כתבם, כשרים.
 
סעיף ז
אין לוקחין תפילין ומזוזות וספרים מן הכותים, יותר מכדי דמיהן הרבה, כדי שלא להרגיל לגנבן ולגוזלן.
 
סעיף ח
אין נקחין אלא מן המומחה, שבקי בחסירות ויתרות.
 
סעיף ט
לקח ממי שאינו מומחה, צריך לבדקן. לקח ממנו מאה קציצות, בודק מהם שלשה קציצות, שתים של ראש ואחת של יד, או שתים של יד ואחת של ראש, אם מצאן כשרים הוחזק זה האיש והרי כולם כשרים, ואין השאר צריך בדיקה. ואם לקחן צבתים צבתים, חזקתם מאנשים הרבה הם לקוחים; לפיכך בודק מכל צבת ב' של ראש ואחד של יד, או ב' של יד וא' של ראש. המוכר תפילין ואמר שהיו של אדם גדול, נאמן ואינם צריכים בדיקה.
 
סעיף י
תפילין שהוחזקו בכשרות, אינם צריכים בדיקה לעולם. ואם אינו מניחן אלא לפרקים, צריכים בדיקה פעמים בשבוע.

הגה: ואם אין לו מי שיוכל לבדוק ולחזור ולתופרן, יניחם כך בלא בדיקה (ב"י בשם א"ח).