סימן מב: אם מותר לשנות תפילין של יד לשל ראש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מב: אם מותר לשנות תפילין של יד לשל ראש

סימן מב: אם מותר לשנות תפילין של יד לשל ראש

 

סעיף א
אסור לשנות תפילין של ראש לעשותן של יד, אפילו ליקח רצועה מהם וליתן בשל יד אסור, מפני שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה, ושל ראש קדושתו חמורה שרובו של שדי בשל ראש. אבל משל יד לשל ראש, מותר לשנות. ואם היו חדשים שעדיין לא הניחם, מותר לשנות אפילו משל ראש לשל יד, שטולה עליהם מכסה עור אחד ונראים כבית אחד.
 
סעיף ב
אם התנה עליהם מתחלה, אפילו לבשן אדם יכול לשנותם, אפילו משל ראש לשל יד.
 
סעיף ג
סודר דאזמניה למיצר ביה תפילין לעולם, וצר ביה תפילין חד זימנא, אסור למיצר ביה זוזי.
הגה: ואם התנה עליו מתחלה, בכל ענין שרי. (ב"י בשם רבי ירוחם ומהרי"א) וקלף המעובד לשם תפילין, אסור לכתוב עליו דברי חול, דהזמנה כי האי גוונא לגוף הקדושה, מילתא היא (ר"ן סוף פ' נגמר הדין).
אזמניה ולא צר ביה, או צר ביה ולא אזמניה, שרי למיצר ביה זוזי.