סימן תקנ: הבדל שיש בין ט' באב ליתר צומות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקנ: הבדל שיש בין ט' באב ליתר צומות

סימן תקנ: הבדל שיש בין ט' באב ליתר צומות

 

סעיף א
הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו ואסור לפרוץ גדר.
הגה: מיהו עוברות ומיניקות שמצטערות הרבה, אין להתענות (הגהות מיימוני והמגיד פ"ה); ואפילו אינן מצטערות, אינן מחוייבות להתענות אלא שנהגו להחמיר; ודוקא בג' צומות, אבל בט' באב מחוייבות להשלים (כדלקמן סי' תקנ"ד סעיף ה')
 
סעיף ב
צומות הללו, חוץ מט' באב, מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום.
 
סעיף ג
כל ד' צומות הללו אם חלו להיות בשבת, נדחין לאחר השבת.
הגה: ואם חלו בערב שבת, קורים בשחרית ומנחה, ויחל (ב"י); ואם חופה ביום התענית בערב שבת, נוהגין להתפלל מנחה ולקרות ויחל ואח"כ עושין החופה (וע"ל סי' רמ"ט סעיף ד' אם משלימין התענית)
 
סעיף ד
בשבת קודם לצום מכריז שליח צבור הצום, חוץ מט' באב וצום כפור וצום פורים וסימנך: אכ"ף עליו פיהו (ומנהג האשכנזים שלא להכריז שום אחד מהם).