סימן תרד: סדר ערב יום כפור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרד: סדר ערב יום כפור

סימן תרד: סדר ערב יום כפור

 

סעיף א
מצוה לאכול בערב יו"כ ולהרבות בסעודה.
הגה: ואסור להתענות בו אפילו תענית חלום (מהרי"ל), ואם נדר להתענות בו עיין לעיל סימן תק"ע סעיף ב'.
 
סעיף ב
אין נופלים על פניהם בערב יום הכפורים.
הגה: וגם אין אומרים למנצח ומזמור לתודה (מנהגים); גם אין אומרים קודם עלות השחר הרבה סליחות; ויש מקומות נוהגים להרבות בסליחות, והכל לפי המנהג. ולענין אמירת אבינו מלכנו בערב יו"כ יש בו מחלוקת בין אחרונים, ומנהג עירי שלא לאומרו כי אם כשחל יו"כ בשבת שאין אומרים בו אבינו מלכנו, אז אמרינן אותו ערב יום כפור שחרית.