סימן תרכא: סדר קריאת התורה ומילה ביו"כ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכא: סדר קריאת התורה ומילה ביו"כ

סימן תרכא: סדר קריאת התורה ומילה ביו"כ

 

סעיף א
מוציאין שני ספרים, בראשון קורים ששה בפרשת אחרי מות עד ויעש כאשר צוה ה'; ואם חל בשבת, קורים שבעה ומפטיר קורא בשני בפינחס ובעשור לחודש, ומפטיר בישעיה: ואומר סלו סלו פנו דרך, עד כי פי ה' דבר.
 
סעיף ב
מילה ביוה"כ, מלין בין יוצר למוסף, אחר קריאת התורה; ולאחר המילה אומרים: אשרי (והמנהג למול אחר אשרי) (מנהגים); ואם הוא במקום שצריך לצאת מבית הכנסת, אין מלין עד אחר חזרת ספר תורה, וחוזרים ואומרים קדיש.
 
סעיף ג
מברכין על המילה בלא כוס (ויש אומרים דמברכין בכוס ונותנים לתינוק הנימול, וכן נוהגין).
 
סעיף ד
במוסף אומר שליח ציבור סדר עבודה.
הגה: ונוהגין ליפול על פניהם כשאומרים והכהנים והעם, גם בעלינו לשבח; אבל שליח ציבור אסור לעקור ממקומו בשעת התפלה כדי ליפול על פניו, ויש למחות ביד העושים כן.
 
סעיף ה
סדר הוידוי: חטאתי, עויתי, פשעתי.
 
סעיף ו
נהגו לידור צדקות ביום הכיפורים בעד המתים. (ומזכירין נשמותיהם, דהמתים ג"כ יש להם כפרה ביוה"כ) (מרדכי).