סימן תרכג: סדר תפלת נעילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכג: סדר תפלת נעילה

סימן תרכג: סדר תפלת נעילה

 

סעיף א
לנעילה אומר: אשרי, וקדיש, ואינו אומר: ובא לציון;
הגה: וכבר כתבתי דהמנהג במדינות אלו לומר: אשרי, ובא לציון, קודם נעילה.
 
סעיף ב
זמן תפלת נעילה כשהחמה בראש האילנות, כדי שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה; וצריך שליח ציבור לקצר בסליחות ופסוקים שבאמצע התפלה, וגם אין לו למשוך בתפלת נעילה כל תיבה ותיבה כדרך שמושך בשאר תפלות, כדי שיגמור קודם שקיעת החמה (ואומר במקום כתבנו, חתמנו) (טור).
 
סעיף ג
אם חל בשבת, מזכיר בה של שבת; אבל בוידוי שלאחר התפלה אין מזכירים בו של שבת; והני מילי יחיד, אבל שליח צבור, כיון שאמרו בתוך תפלתו, מזכיר בו של שבת; ואם לא הזכיר, בזה אין מחזירין אותו.
 
סעיף ד
ואומר: כתר, כמו במוסף.
 
סעיף ה
נושאים כפים בנעילה (והמנהג במדינות אלו שלא לישא כפים, ואומרים: אבינו מלכנו).
 
סעיף ו
בסוף הסליחות אומרים ז' פעמים: ה' הוא האלהים (ופעם אחד: שמע ישראל, וג' פעמים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד) (מנהגים) (וע"ל סימן ס"א) ותוקעים תשר"ת;
הגה: ויש אומרים שאין לתקוע, רק תקיעה אחת (מרדכי והג"מ סוף הלכות י"כ ואגור), וכן נוהגין במדינות אלו; ותוקעין לאחר שאמר קדיש לאחר נעילה, וקצת מקומות נהגו לתקוע קודם קדיש.