סימן תצה: איזה מלאכות אסורים ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תצה: איזה מלאכות אסורים ביו"ט

סימן תצה: איזה מלאכות אסורים ביו"ט

 

סעיף א
כל מלאכה האסורה בשבת אסורה ביום טוב, חוץ ממלאכת אוכל נפש, וחוץ מהוצאה והבערה וכן מכשירי אוכל נפש שלא היה אפשר לעשותה מאתמול.
הגה: ויש מחמירין אפילו באוכל נפש עצמו כל שאינו מפיג טעם כלל, אם עשאו מערב יום טוב (א"ז ומהרי"ל); מיהו אם לא עשאו מערב יו"ט ויש בו צורך יו"ט, מותר לעשותו ע"י שינוי (סמ"ק ור"ן).
 
סעיף ב
קצירה וטחינה ובצירה וסחיטה וצידה, אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש אסרום חכמים.
 
סעיף ג
אין מוציאין משא על הבהמה ביו"ט.
 
סעיף ד
מוקצה, אעפ"י שמותר בשבת החמירו בו ביום טוב ואסרוהו.
הגה: ויש מתירין מוקצה אפילו ביו"ט (טור בשם פוסקים); אבל נולד אסור, לדבריהם, אפילו בשבת. וכל מוקצה שאינו בעלי חיים, כגון אוצר של פירות ועצים, סגי כשיאמר: מכאן אני נוטל, ואין צריך שירשום (רבינו ירוחם נ"ד ח"ג). ומותר להכין מיום טוב ראשון לשני בב' ימים טובים של גליות (כל בו). ועיין לעיל סימן ש"י כל דיני מוקצה.