סימן תקה: דין החולב בהמה ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקה: דין החולב בהמה ביו"ט

סימן תקה: דין החולב בהמה ביו"ט

 

סעיף א
בהמה שהיא עומדת לאכילה ורוצה לחלוב אותה לאכול החלב, אם לקדירה שאין בה אוכלין, אסור. ואם יש בה אוכלין, מותר, וכגון שבא החלב לתקנו, או שיש בה פרורין והחלב נבלע בהם; אבל החולב כל צאנו לא הותר מפני פרוסה שנותן בכלי.
הגה: ואינו יהודי החולב בהמה ביום טוב, וישראל רואהו, יש להקל (רשב"א בתשובה) אך נהגו בו איסור, ואין לשנות. מיהו ביום טוב של גליות מותר ביום טוב שני (הגהות אשירי ריש ביצה); ואם מותר לומר לאינו יהודי לחלוב בהמתו בשבת, ע"ל סימן ש"ה סעיף כ'. וע"ל סימן תק"י סעיף ה' אם מותר להעמיד חלב ולעשות גבינה ביום טוב.