סימן תקי: כמה דברים האסורים לעשות ביום טוב ואיזו מהם מותרים על ידי שינוי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקי: כמה דברים האסורים לעשות ביום טוב ואיזו מהם מותרים על ידי שינוי

סימן תקי: כמה דברים האסורים לעשות ביום טוב ואיזו מהם מותרים על ידי שינוי

 

סעיף א
מוללין מלילות ומפרכין קטניות כדרכן, ביו"ט; ומנפח מעט מעט ואוכל, ואפילו בקנון ותמחוי, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בכברה.
 
סעיף ב
הבורר קטניות ביו"ט בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי, (אם רוצה לאכלו בו ביום) (המגיד פ"ג), אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בכברה. במה דברים אמורים, כשהאוכל מרובה על הפסולת; אבל אם היתה הפסולת מרובה על האוכל, בורר את האוכל ומניח את הפסולת. ואם היה טורח בברירת הפסולת מן האוכל יותר מטורח ברירת האוכל מן הפסולת, אעפ"י שהאוכל מרובה בורר את האוכל ומניח את הפסולת.
הגה: ולוזים ובטנים שנשתברו ועדיין בקליפיהם, לא מקרי הקליפה פסולת כיון דאורחייהו בהכי ועדיין מעורבין (טור).
 
סעיף ג
אין מסננים החרדל במסננת שלו ואין ממתקין אותו בגחלת של עץ; אבל בשל מתכות, מותר.
 
סעיף ד
אין תולין המשמרת ביו"ט לסנן בה שמרים, אבל אם היתה תלויה ועומדת מותר ליתן בה שמרים לסננן; ומערים ותולה אותם ליתן בה רמונים, ואחר כך נותן בה שמרים.
הגה: ושאר דיני סינון, ביו"ט כמו בשבת כדאיתא סי' שיו"ט (ב"י).
 
סעיף ה
אין עושין גבינה ביו"ט, (ואין מעמידין חלב ביו"ט); (הגהות מיימון פ"ג ור"ן ספ"ד דביצה וב"י בשם הרוקח) והוא הדין דאין עושין חמאה מן החלב, ביו"ט (ריב"ש סימן קכ"א).
 
סעיף ו
אין גוזזין את הירק במספרים שדרכן לחתכם בהן מן המחובר.
 
סעיף ז
מתקנים את הקונדס והעכביות.
הגה: ומותר למלוח הרבה חתיכות צנון ביו"ט אם רוצה לאכלן, אע"פ שאסור בשבת; ויש מחמירין (מהרי"ל).
 
סעיף ח
אע"פ שהותרה הוצאה ביו"ט אפילו שלא לצורך, לא ישא משאות גדולות כדרך שהוא עושה בחול, אלא צריך לשנות. כיצד, המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה לתת לתוכו ארבעה או חמשה כדים, אלא יביאם על כתפו או לפניו אחד או שנים, דמוכח שלצורך יו"ט הביאם.
הגה: ודוקא כשמוליכין ממקום למקום, אבל מזוית לזוית (ב"י בשם רש"י) או מבית לבית באותו חצר, (א"ז), שרי בכל ענין.
 
סעיף ט
המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחוריו, אלא נוטלה בידו.
 
סעיף י
וכן משאות שדרכן לישא אותם במוט, ישא אותן על גבו מאחוריו; ושדרכן לישא אותן מאחוריו, ישא אותן על כתיפו; ושדרכן להנשא על הכתף, ישא אותן בידו לפניו, או יפרוש עליהן בגד וכל כיוצא בזה משינוי המשא; ואם א"א, כגון שזימן הרבה אורחים וצריך למהר ולהביא לפניהם, עושה כדרכו. במה דברים אמורים, בנושא על האדם אבל על גבי בהמה לא יביא כלל.
 
סעיף יא
אין מביאין עצים לא בחבל ולא בקופה ולא במחצלת, אבל מביא במטפחת ובחיקו.