סימן תקיב: שלא לבשל לצורך כותים ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקיב: שלא לבשל לצורך כותים ביו"ט

סימן תקיב: שלא לבשל לצורך כותים ביו"ט

 

סעיף א
אין מבשלים לצורך כותים ביו"ט, לפיכך אסור להזמינו שמא ירבה בשבילו; ודוקא להזמינו,
הגה: לביתו, אבל לשלוח לו לביתו ע"י כותי, שרי, (הגהות מיימוני פ"א בשם א"ז); אבל עבדו ושפחתו, וכן שליח שנשתלח לו, וכן כותי שבא מאליו, מותר להאכילו עמו ולא חיישינן שמא ירבה בשבילו.
הגה: ומותר להרבות בשביל עבדו ושפחתו באותה קדירה שמבשל בה לעצמו, (מרדכי פ"ב דביצה), אבל לשאר כותים, בכל ענין אסור, (א"ח ותוספות). וישראל האופה בתנור של כותי וצריך לתת לו פת אחד, לא ייחד לכותי אחד קודם אפייה, דאז אופה של כותי, אלא יאפה סתם ויתן לו אח"כ אחד (כל בו).
 
סעיף ב
בני החיל של כותים שנתנו קמח שלהם לישראל לאפות להם פת, אם אינם מקפידים כשישראל נותן ממנו לתינוק, מותר לאפות להם.
 
סעיף ג
אסור לבשל ולאפות לצורך כלבים, אבל מותר לטלטל מזונות וליתן לפניהם.
הגה: אבל אסור להוציא בשבילן מרשות לרשות, (הג"מ והמגיד פ"א). וכן אסור לגבל המורסן לעופות, (מרדכי), כ"א ע"י שינוי, (כל בו). ומותר להרבות בשביל הכלבים באותה קדירה שמבשל בה לעצמו, אפילו אם יש לו דבר אחר שיוכל ליתן לכלבים אם היה רוצה, (ב"י בשם הר"ן והירושלמי).