סימן תקטז: דין איזה דברים מותרים לשלוח ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקטז: דין איזה דברים מותרים לשלוח ביו"ט

סימן תקטז: דין איזה דברים מותרים לשלוח ביו"ט

 

סעיף א
מותר לשלוח לחבירו ביו"ט בהמה, חיה ועוף אפילו חיים, ויינות, שמנים וסלתות וקטניות, אבל לא תבואה, לפי שמחוסרת טחינה שהיא מלאכה האסורה ביו"ט.
 
סעיף ב
כל דבר שמותר לשלוח ביו"ט, לא ישלחנו בשורה דהיינו שלשה בני אדם או יותר זה אחר זה נושאים כולם מין אחד; אבל אם כל אחד נושא מין אחר, מותר.
 
סעיף ג
משלחים כלים אע"פ שאינם תפורים, שהם ראוים לישען עליהם, ואפילו יש בהם כלאים, אם הם קשים; ומשלחין תפילין, כיון שראויים להניחם בחול.
הגה: וכל כיוצא בזה, אפילו דרך רשות הרבים מותר לשלחן (ב"י).