סימן תקיט: צירי דלתות מותר להסיר ולהחזיר לצורך יו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקיט: צירי דלתות מותר להסיר ולהחזיר לצורך יו"ט

סימן תקיט: צירי דלתות מותר להסיר ולהחזיר לצורך יו"ט

 

סעיף א
מסלקין תריסי (פי' קרשים שנועלים בהם החנויות) חנויות ומחזירין אותם ביו"ט, כדי שיוציא תבלין שהוא צריך להן ולא ימנע משמחת יו"ט. במה דברים אמורים, כשיש להם ציר באמצע; אבל יש להם ציר מן הצד, אסור, גזירה שמא יתקע; ושאין להם ציר מן הצד כל עיקר, אפילו בבית מותר להחזיר.
 
סעיף ב
כלים שהם מפוצלים, כגון מנורה של חוליות וכסא ושלחן שהם חתיכות חתיכות, מעמידין אותן ביום טוב; והוא שלא יתקע.
 
סעיף ג
להתיר ולהפקיע ולחתוך חותמות שבכלים ושבקרקע ולשבר פותחות, כדינם בשבת כך דינם ביו"ט (ועסי' שי"ד סעיף ז')
 
סעיף ד
לקטום קש או קיסם או תבן או עצי בשמים, דינן ביו"ט כדינן בשבת (כדאיתא סי' שכ"ב סעיף ד')
 
סעיף ה
קמטים שעושים הנשים בבתי זרועותיהן ובבתי שוקיהן, אסור לעשותן ביו"ט משום תיקון מנא.