סימן תקכא: דין שלשול פירות ביום טוב ממקום למקום
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכא: דין שלשול פירות ביום טוב ממקום למקום

סימן תקכא: דין שלשול פירות ביום טוב ממקום למקום

 

סעיף א
משילין פירות דרך ארובה (פי' מן כי ישל זיתך (דברים כח, מ) כלומר מפילין הפירות לארץ) ביו"ט; ולא ישלשלם בחלונות ולא יורידם בסולמות ולא יטלטלם מגג לגג, אע"פ שהן שוין.
 
סעיף ב
מותר לכסות פירות או כדי יין או לבנים, מפני הדלף.
 
סעיף ג
ליתן כלי תחת הדלף, כדינו בשבת כך דינו ביום טוב (ועיין לעיל סימן של"ח סעיף ח')