סימן תקכד: כמה דברים האסורים ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכד: כמה דברים האסורים ביו"ט

סימן תקכד: כמה דברים האסורים ביו"ט

 

סעיף א
אין עולין על גב אילן, ולא רוכבין על גב בהמה, ולא שטין על פני המים, ולא מספקין להכות כף על ירך, ולא מטפחין להכות כף על כף, ולא מרקדין, ולא דנין, ולא מקדשין, ולא כונסים, ולא מיבמים, ולא מגרשין, ולא חולצין, ולא מקדישין, ולא מחרימין, ולא מפרישין תרומה ומעשרות.
הגה: ודין פדיון הבן, כדינו בשבת כך דינו ביו"ט, וע"ל סי' של"ט סעיף ד'.
 
סעיף ב
שכיב מרע דתקיף ליה עלמא טובא, שרי לגרש אפילו בשבת.