סימן תקלב: דין נטילת צפרנים בחוה"מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקלב: דין נטילת צפרנים בחוה"מ

סימן תקלב: דין נטילת צפרנים בחוה"מ

 

סעיף א
מותר ליטול צפרנים בין דיד בין דרגל, אפילו במספרים.
הגה: אבל יש מחמירין ואוסרים; וכן הוא המנהג להחמיר שלא ליטלן, בין בסכין בין במספרים, אם לא לצורך מצות טבילה שנוטלן כדרכן בחול (סמ"ק ותוספות).
 
סעיף ב
כל רפואה מותר בחול המועד.