סימן תקלה: שלא לפנות מחצר לחצר בחוה"מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקלה: שלא לפנות מחצר לחצר בחוה"מ

סימן תקלה: שלא לפנות מחצר לחצר בחוה"מ

 

סעיף א
אין מפנין מחצר לחצר, אפילו מכעורה לנאה, ולא לפנות דירתו ולא לפנות כליו שאינם לצורך המועד,
הגה: כל שכן שאסור להסיע ממונו מעיר לעיר (מרדכי פרק מי שהפך);
אבל מפנה הוא מבית לבית באותה חצר; ואם אין הבתים פתוחים לחצר אלא למבוי, יש אומרים שמבית לבית הסמוך לו, מותר.
הגה: ואם מתיירא מחמת גניבה בחצר שדר שם, מותר אפילו מחצר לחצר המשתמר; ואפילו מעיר לעיר, בדבר האבד, שרי (הגהות אשירי ומרדכי).
 
סעיף ב
יש מתירים לפנות מחצר של אחר לחצר שלו, ואפילו מנאה לכעורה.
 
סעיף ג
הזבל שבחצר אסור להוציא, אלא יסלקנו לצדדים; ואם נתרבה עד שנעשה חצר כרפת, מוציאין אותו לאשפה.