סימן תקלו: כל צרכי בהמה מותר לעשות בחוה"מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקלו: כל צרכי בהמה מותר לעשות בחוה"מ

סימן תקלו: כל צרכי בהמה מותר לעשות בחוה"מ

 

סעיף א
מי שצריך לרכוב במועד לטייל או לצורך המועד, ולא נסה ללכת ברגליו, יכול ליטול צפרני הסוס ולתקן ברגליו והאוכף והרסן וכל צרכי רכיבה, ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד. הגה: ומותר לרכוב במועד אפילו מעיר לעיר, אפילו בחנם, וכן נהגו; אלא שאסור לתקן כל צרכי הרכיבה אם אינו רוכב לצורך או לטייל (ב"י).
 
סעיף ב
מותר לסרוק הסוס כדי ליפותו.
 
סעיף ג
אין מרביעין בהמה במועד, אבל מקיזין לה דם ואין מונעין ממנה כל רפואה, אפילו אם יש בה מלאכה.
 
סעיף ד
אין מושיבין תרנגולת על הביצים לגדל אפרוחים; ואם הושיבה קודם המועד וברחה מעליהם, יכול להחזירה, (אבל אסור להושיב אחרת אפילו מתה הראשונה) (ב"י); והוא שיהיה לו בתוך ג' ימים לבריחה.