סימן תקמג: דין מלאכה על ידי אינו יהודי בחול המועד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקמג: דין מלאכה על ידי אינו יהודי בחול המועד

סימן תקמג: דין מלאכה על ידי אינו יהודי בחול המועד

 

סעיף א
כל דבר שאסור לעשותו אסור לומר לאינו יהודי לעשותו.
 
סעיף ב
אינו יהודי שקבל מערב יו"ט לבנות ביתו של ישראל בקבלנות, אסור להניח לעשות בחול המועד, אע"פ שהוא חוץ לתחום; אבל אם נתן לו מלאכה בתלוש קודם המועד, בקבלנות, לעשותה בתוך ביתו של אינו יהודי, מותר.
 
סעיף ג
מותר ליתן לאינו יהודי מלאכה, בקבלנות או בשכיר יום, שיעשנה אחר המועד; ובלבד שלא ימדוד וישקול וימנה כדרך שעושה בחול.
הגה: ואף אם יעשה האינו יהודי אח"כ מלאכה, שרי, הואיל והתנה עמו לעשותה אחר המועד (מרדכי ריש פ' מי שהפך וב"י ורבינו ירוחם).