סימן תקמו: דיני אירוסין ונשואין בחול המועד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקמו: דיני אירוסין ונשואין בחול המועד

סימן תקמו: דיני אירוסין ונשואין בחול המועד

 

סעיף א
אין נושאין נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מיבמין; ומותר לארס, ובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין הארוס בבית ארוסתו בשעת אירוסין; ומותר לעשות ריקודין ומחולות ולעשות סעודת הארוס עם מריעיו שלא בבית ארוסתו, וכן לסעוד הארוס בבית ארוסתו שלא בשעת אירוסין, מותר.
 
סעיף ב
מותר להחזיר גרושתו מן הנשואין.
 
סעיף ג
הכל מותרים לישא בערב הרגל ולעשות סעודה ברגל, בין בתולות בין אלמנות.
 
סעיף ד
מותר לעשות ברגל סעודת ברית מילה וכן סעודת פדיון הבן.
 
סעיף ה
עושה אשה כל תכשיטיה במועד; כוחלת ופוקסת (פי' מחלקת שערה לכאן ולכאן רש"י), ומעברת סרק על פניה, וטופלת עצמה בסיד וכיוצא בו; והוא שתוכל לסלקו במועד; ומעברת שער מבית השחי ומבית הערוה, בין ביד בין בכלי, ומעברת סכין על פדחתה.