סימן יז: מי הם החייבים בציצית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יז: מי הם החייבים בציצית

סימן יז: מי הם החייבים בציצית

 

סעיף א
אף על גב דכתיב וראיתם אותו (במדבר טו, לט), סומא חייב בציצית מפני שנתרבה מאשר תכסה בה (דברים כב, יב) וקרא דוראיתם אותו איצטריך למעט כסות לילה (ע"ל סי' י"ח).
 
סעיף ב
נשים ועבדים פטורים, מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא.
הגה: ומכל מקום אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידו כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא (תוס' והרא"ש והר"ן פ"ב דרשות הרבים ופ"ק דקדושין), אך מחזי כיוהרא, ולכן אין להן ללבוש ציצית, הואיל ואינו חובת גברא (אגור סימן כ"ז) פי' אינו חייב לקנות לו טלית כדי שיתחייב בציצית. ולקמן בסימן י"ט אמר כשיש לו טלית מארבע כנפות (ולבשו).
טומטום ואדרוגינוס, חייבין מספק, ויתעטפו בלא ברכה. (פי' טומטום, לא נודע אם הוא זכר או נקבה. ואדרוגינוס יש לו זכרות ונקבות).
(הגה: ולפי מה שנהגו נשים לברך במצות עשה שהזמן גרמא, גם הם יברכו). (דברי עצמו).
 
סעיף ג
קטן היודע להתעטף, אביו צריך ליקח לו ציצית לחנכו.
הגה: ודוקא כשיודע לעטוף שני ציציות לפניו ושנים לאחריו (הגהות מיימוני פ"ג), ויודע לאחוז הציצית בידו בשעת קריאת שמע (מרדכי סוף פרק לולב הגזול).