סימן כג: דיני ציצית בבית הקברות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כג: דיני ציצית בבית הקברות

סימן כג: דיני ציצית בבית הקברות

 

סעיף א
מותר ליכנס בבית הקברות והוא לבוש ציצית, והוא שלא יהא נגרר על הקברות, אבל אם הוא נגרר על הקברות, אסור משום לועג לרש (משלי יז, ה) במה דברים אמורים בימיהם, שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמם, אבל אנו שאין מכוונים בהם אלא לשם מצוה, אסור אפילו אינם נגררים. והני מילי כשהציציות מגולים, אבל אם הם מכוסים, מותר.
 
סעיף ב
יש נוהגים לקשור שני ציציות שבשני כנפים זה עם זה כשנכנסים לבית הקברות, ולא הועילו כלום בתקנתן.
 
סעיף ג
הנכנס תוך ד' אמות של מת או של קבר, דינו כנכנס לבית הקברות. במקום שנוהגים להסיר ציצית מטלית המת בבית, אם הכתפים לובשים ציצית איכא למיחש בהו משום לועג לרש (משלי יז, ה).