סימן קמ: דין תקרובת עבודת כוכבים שנתערב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמ: דין תקרובת עבודת כוכבים שנתערב

סימן קמ: דין תקרובת עבודת כוכבים שנתערב

 

סעיף א
עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובתה, אוסרים בכל שהוא, שאם נתערב אחד מהם, אפילו באלף, כולן אסורות. ואם אחד מהתערובות הראשון נתערב בשנים אחרים, ונפל מהשלשה אחד לשנים אחרים, הרי אלו האחרים מותרים. וכן אם אחד מהתערובות הראשון נפל לים או נשרף בענין שנאבד מהעולם, כל הנשארים מותר ליהנות בהם שנים שנים ביחד, אבל לא מאחד לבדו. ובלבד שלא יהנה אדם אחד מכולם. ויש מי שאוסר אלא אם כן נפלו שתים לים הגדול או נשרפים (וע"ל סימן ק"י).