סימן קמג: שלא לבנות ביתו סמוך לבית עבודת כוכבים ובאיזה אופן מותר ליהנות מעבודת כוכבים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמג: שלא לבנות ביתו סמוך לבית עבודת כוכבים ובאיזה אופן מותר ליהנות מעבודת כוכבים

סימן קמג: שלא לבנות ביתו סמוך לבית עבודת כוכבים ובאיזה אופן מותר ליהנות מעבודת כוכבים

 

סעיף א
מי שהיה ביתו סמוך לבית עבודת כוכבים, ונפל, אסור לבנותו. כיצד יעשה, כונס לתוך שלו, ובונה, ואותו הריוח ממלאו קוצים או צואה, כדי שלא ירחיב בבית עבודת כוכבים. היה הכותל שלו ושל עבודת כוכבים, ידון מחצה למחצה, שלו מותר בהנאה, ושל עבודת כוכבים (אסור, ואם אינו מכיר) (טור) הכל אסור בהנאה, אבניו ועציו ואפרו. (מיהו מותר למכור להם חלקו בכל מקום שהוא) (ר"ן פ' כל הצלמים).
 
סעיף ב
אסור לבנות עם העובד כוכבים כיפה שמעמידים בה עבודת כוכבים. ואם עבר ובנה, (אפילו עבודת כוכבים עצמה), (כל בו), שכרו מותר. אבל בונה הוא לכתחלה הטרקלין או החצר שיש בה אותה הכיפה.
 
סעיף ג
היה לעבודת כוכבים גנה או מרחץ, והטובה היוצאת מהם היא לכהנים, מותר ליהנות מהם שלא בטובה, ואסור ליהנות מהם בטובה, ואפילו יש לאחרים חלק בטובה עם הכהנים. ואם אין הטובה היוצאת מהם לכהנים, אלא לעובדיה, מותר ליהנות מהם אפילו בטובה, אפילו הגנה והמרחץ לעבודת כוכבים לבדה (כן משמע בטור לדעת רש"י).
הגה: ויש אומרים שאין אסור ליהנות ממנה אם הטובה באה לכהנים, אלא כשהם עומדים בחצר עבודת כוכבים עצמה, אבל כשאין עומדין לפניה, אע"פ שהטובה היוצאת מהם היא לכהנים, מותר ליהנות ממנה, אם לא שהטובה לעבודת כוכבים עצמה. ויש לסמוך על זה להקל (טור בשם ר"ת ותוס' דף מ"ד ורא"ש ומרדכי בשם ר"ת).
 
סעיף ד
חלילים של עבודת כוכבים, אסור לספוד בהם.
 
סעיף ה
חנויות של עבודת כוכבים, אסור לשכור מהם. (ואם נופל השכר למדינה והם קונים צרכיהם, שרי) (טור והפוסקים מהירושלמי).
 
סעיף ו
גבאים שנוטלים מכס לעבודת כוכבים, אסור ליתן להם.
הגה: וכן בכאן אינו אסור אלא כשנופל השכר לצרכי עבודת כוכבים עצמה, אבל כשנופל לכיס בני המדינה, אע"פ שהם קונים צרכי עבודת כוכבים, שרי (טור).