סימן קמד: דמי עבודת כוכבים מה דינם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמד: דמי עבודת כוכבים מה דינם

סימן קמד: דמי עבודת כוכבים מה דינם

 

סעיף א
דמי עבודת כוכבים ביד ישראל שמכרה, אסורים. אבל אם מכרה עובד כוכבים, אפילו מכרה כדי לעבדה, הדמים מותרים. ודווקא שהדבר ידוע שמכרה לעשות צרכיו בדמיה, אבל אם אינו ידוע, יש לחוש שמא מכרה לקנות בדמיה עבודת כוכבים אחרים והרי המעות מוקצין לעבודת כוכבים, ואסורים. (וע"ל סוף סימן קל"ב).
 
סעיף ב
יש אומרים שאם ביד ישראל יין נסך ועבודת כוכבים, ומכרם לעובד כוכבים בהקפה (פירוש בהמתנה), ומכרם העובד כוכבים לאחר קודם שיפרע לזה הישראל, הדמים מותרים בדיעבד.