סימן קמז: שלא להשביע בשם עבודת כוכבים של עובדי כוכבים, ודיני הזכרת שמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמז: שלא להשביע בשם עבודת כוכבים של עובדי כוכבים, ודיני הזכרת שמה

סימן קמז: שלא להשביע בשם עבודת כוכבים של עובדי כוכבים, ודיני הזכרת שמה

 

סעיף א
הנודר או נשבע בשם עבודת כוכבים, הרי זה לוקה. ואסור להזכירה בשמה, בין לצורך בין שלא לצורך.
 
סעיף ב
שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם, אין חשש להזכירם. והוא שלא יקראם כמו שמזכירים אותם העובדי כוכבים, בלשון חשיבות. (מרדכי ספ"ק דעבודת כוכבים בשם ראבי"ה והגהות מיימוני ורבינו ירוחם).
 
סעיף ג
אסור לגרום לעובד כוכבים שידור או שישבע בשם עבודת כוכבים. (ועיין בא"ח סימן קנ"ו ובח"מ ס"ס קט"ו).
 
סעיף ד
מותר להזכיר שם עבודת כוכבים הכתובה בתורה, כמו כרע בל קרס נבו (ישעיהו מו, ב) העורכים לגד שולחן (ישעיהו סה, יא).
 
סעיף ה
מותר להתלוצץ בעובדי כוכבים.
הגה: מותר לומר לעובד כוכבים: אלהיך יהיה בעזרך, או יצליח מעשיך (רמב"ם בפי' המשנה).