סימן קמט: דיני יריד מעובדי כוכבים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמט: דיני יריד מעובדי כוכבים

סימן קמט: דיני יריד מעובדי כוכבים

 

סעיף א
עיר שעושים בה יריד ביום חגם והעובדי כוכבים מתקבצים מכמה מקומות. והולכים שם לכבוד עבודת כוכבים, מותר לילך חוצה לה ואסור ליכנס בתוכה. היתה חוצה לה, מותר ליכנס בתוכה. ההולך ממקום למקום, אסור לעבור בה אם הדרך מיוחד לה, (דהיינו שאין עוברין מאותה עיר לעיר אחרת).
 
סעיף ב
במה דברים אמורים, באכסנאי. אבל בן עיר, מותר. ואם הולך בשיירא, מותר.
הגה: חצר של עבודת כוכבים, יש אומרים דדינו כעיר של עבודת כוכבים (טור בשם הרשב"א), ובזמן שאין העובדי כוכבים מתקבצים שם לתרפותן מותר ליכנס שם (טור בשם ר' יונה והרא"ש). ויש אומרים דבכל ענין אסור, אם אין דרך עובר בו למקום אחר. אבל כשדרך עובר למקום אחר, לכולי עלמא מותר. וכן המנהג פשוט לילך דרך אותו חצר למקום אחר, (רשב"א) ומכל מקום מדת חסידות הוא להתרחק מלילך בו אם יש לו דרך אחרת קצר כמוהו (ד"ע וכן משמע בספר חסידים). ועיין לעיל סימן קמ"ב.
 
סעיף ג
הולכים ליריד של עובדי כוכבים ולוקחים מהם בהמה, עבדים ושפחות ובתים ושדות וכרמים, וכותב ומעלה בערכאות שלהם. במה דברים אמורים, בלוקח מבעל הבית, שאינו נותן מכס, אבל הלוקח שם מן התגר, אסור מפני שהוא נותן מכס והמכס לעבודת כוכבים. (ואף אם יניחו לו המכס אסור) (טור). עבר ולקח בהמה, נושר פרסותיה מהארכובה ולמטה. ואם כסות וכלים לקח, ירקבו. לקח מעות וכלי מתכות, יוליכם לים המלח. לקח עבד, לא מעלין ולא מורידין.
 
סעיף ד
אם המכס הוא לכהנים, ואוכלים ושותים אותו ואין קונים ממנו לא תקרובת עבודת כוכבים ולא נוייה, מותר.
הגה: וסתם יריד בזמן הזה מותר, דסתמא לאו לעבודת כוכבים הוא. במקום שדרך עובדי כוכבים המוכרים לומר: ועוד פשוט לאלוה, מותר לקנות ממנו דאפשר שיתננו לעניי עובדי גילולים (טור בשם ב"ה), אבל אם מפרש בהדיא לעבודת כוכבים שלו, או שידוע שהוא לעובד גילולים, או שאומר: לקדש פלוני, אסור לקנות ממנו (שם וכן פשוט בתוס' ובהגמי"י).
 
סעיף ה
ישראל ההולך ליריד שמוכרים שם עבודת כוכבים וצרכיה, אסור לישא וליתן עמו, שאנו אומרים: עבודת כוכבים מכר, ודמי עבודת כוכבים ביד ישראל אסור. (אבל מותר לישא וליתן עם עובד כוכבים שהלך שם) (טור).