סימן קנב: שלא יאכל הישראל עם העובד כוכבים, אף על פי שאוכל משלו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנב: שלא יאכל הישראל עם העובד כוכבים, אף על פי שאוכל משלו

סימן קנב: שלא יאכל הישראל עם העובד כוכבים, אף על פי שאוכל משלו

 

סעיף א
עובד כוכבים העושה משתה לחופת בנו או בתו, אסור לישראל לאכול שם אפילו אוכל משלו ושמש שלו עומד עליו ומשמש. ומאימתי אסור, משיתחיל להכין צרכי הסעודה; ולאחר ימי המשתה, ל' יום. ואם אומר שמזמינו בשביל החופה, אסור עד י"ב חודש; ולאחר י"ב חודש מותר, אלא אם כן הוא אדם חשוב.
 
סעיף ב
אם העובד כוכבים שעושה חופה שולח לבית הישראל עופות חיים או דגים, מותר. (והוא הדין דמותר אם שלח לו לביתו בשר שחוט כדינו). (ב"י בשם תשובת הרא"ש).