סימן קנג: דיני יחוד ישראל וישראלית עם עובדי כוכבים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנג: דיני יחוד ישראל וישראלית עם עובדי כוכבים

סימן קנג: דיני יחוד ישראל וישראלית עם עובדי כוכבים

 

סעיף א
אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים, ואין מוסרין בהמה לרועה שלהם, מפני שהם חשודים על הרביעה. ובמקומות שאינם חשודים בה, אדרבה מכים ועונשים עליה, מותר. (אין מוסרים להם תינוק ללמד ספר או ללמדו אומנות, דמשכי ליה למינות).
 
סעיף ב
לא יתייחד ישראל עם עובדי כוכבים, מפני שהם חשודים על שפיכות דמים.
 
סעיף ג
אם נזדמן לו בדרך עובד כוכבים חגור סייף, טופלו לימינו. (היה לעובד כוכבים מקל בידו, טופלו לשמאלו). (טור). היו עולים בעליה או יורדים בירידה, לא יהא ישראל למטה והעובד כוכבים למעלה. (ומכל מקום טופלו קצת לימינו), (ר"ן פרק אין מעמידין). ולא ישחה לפניו לעולם. שאל לו: להיכן אתה הולך, אם היה צריך לילך פרסה יאמר: שתי פרסאות אני הולך.
הגה: במקום שנהגו לילך למרחץ בלא מכנסיים, אסור לילך למרחץ שרוחצים בו עובדי כוכבים ערומים. אבל אם הישראל כבר במרחץ ובאו עובדי כוכבים, אין צריך לצאת (מרדכי פ' כ"ה).
 
סעיף ד
לא תתייחד ישראלית עם עובדי כוכבים, אפילו הם רבים ונשותיהם עמהם.