סימן קנד: מיילדת עובדת כוכבים וישראלית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנד: מיילדת עובדת כוכבים וישראלית

סימן קנד: מיילדת עובדת כוכבים וישראלית

 

סעיף א
עובדת כוכבים לא תיילד לישראלית בינה לבינה, ואפילו אם היא מומחית. וכן לא תניק לבן ישראל בביתה, ואפילו אחרים עומדים על גבה. אבל בבית ישראל מותרת ליילד ולהניק, אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים, והוא שלא יניחנו עמה לבדה בלילה.
 
סעיף ב
ישראלית לא תניק לבן עובד כוכבים, אפילו בשכר. (אלא אם כן יש לה חלב הרבה ומצערת אותה, מותרת להניקו). (מרדכי ואגודה ר"פ אין מעמידין) ולא תיילד לעובדת כוכבים, אלא אם כן היא ידועה למילדת, שאז מותרת, ודוקא בשכר ובחול. (אסור ללמד לעובד כוכבים אומנות) (הגהת אשירי שם וירושלמי).
 
*כל ההלכות שבסימן קנ"ג קנ"ד קנ"ה וקנ"ו נאמרו ונהגו בזמן התלמוד כשהיו עובדי גילולים פראים שלא שמרו דת ותורת האדם והיו חשודים על כל הדברים שנזכרו בסימן הנראה לי, אבל עתה תמו חוטאים כאלה מרוב מדינות העולם ולכן אינן נהוגין הדינים הללו בישראל.