סימן שלה: מתי מבקרין החולה, ואיזה חולים מבקרין, וכיצד מתפללין עליו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שלה: מתי מבקרין החולה, ואיזה חולים מבקרין, וכיצד מתפללין עליו

סימן שלה: מתי מבקרין החולה, ואיזה חולים מבקרין, וכיצד מתפללין עליו

 

סעיף א
מצוה לבקר חולים. הקרובים והחברים נכנסים מיד; והרחוקים, אחר ג' ימים. ואם קפץ עליו החולי, אלו ואלו נכנסים מיד. (טור בקיצור מס' ת"ה להרמב"ן).
 
סעיף ב
אפילו הגדול ילך לבקר הקטן, ואפילו כמה פעמים ביום, ואפילו בן גילו. וכל המוסיף הרי זה משובח, ובלבד שלא יטריח לו.
הגה: יש אומרים דשונא יכול לילך לבקר חולה (מהרי"ל קצ"ז), ולא נראה לי, אלא לא יבקר חולה, ולא ינחם האבל שהוא שונאו, שלא יחשב ששמח לאידו, ואינו לו אלא צער, כן נראה לי (ש"ס פ' כ"ג).
 
סעיף ג
המבקר את החולה לא ישב עובד גילולים מטה ולא עובד גילולים כסא ולא עובד גילולים ספסל, אלא מתעטף ויושב לפניו, שהשכינה למעלה מראשותיו.
הגה: ודוקא כשהחולה שוכב על הארץ, דהיושב גבוה ממנו, אבל כששוכב על המטה מותר לישב על כסא וספסל (ב"י בשם הר"ן, וכן נוהגין).
 
סעיף ד
אין מבקרין החולה בג' שעות ראשונות של יום, מפני שכל חולה מיקל עליו חליו בבקר, ולא יחוש לבקש עליו רחמים. ולא בג' שעות אחרונות של יום, שאז מכביד עליו חליו ויתייאש מלבקש עליו רחמים. (וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצוה) (ב"י בשם הרמב"ן).
 
סעיף ה
כשמבקש עליו רחמים, אם מבקש לפניו, יכול לבקש בכל לשון שירצה. ואם מבקש שלא בפניו, לא יבקש אלא בלשון הקדש.
 
סעיף ו
יכלול אותו בתוך חולי ישראל, שיאמר: המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. ובשבת אומר: שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבא.
 
סעיף ז
אומרים לו שיתן דעתו על ענייניו, אם הלוה או הפקיד אצל אחרים, או אחרים הלוו או הפקידו אצלו, ואל יפחד מפני זה מהמות.
 
סעיף ח
אין מבקרין לא לחולי מעים ולא לחולי העין ולא לחולי הראש. וכן כל חולי דתקיף ליה עלמא וקשה ליה דיבורא אין מבקרין אותו בפניו, אלא נכנסין בבית החיצון ושואלין ודורשין בו אם צריכין לכבד ולרבץ לפניו, וכיוצא בו, ושומעין צערו ומבקשים עליו רחמים.
 
סעיף ט
מבקרין חולי עובדי כוכבים, מפני דרכי שלום.
 
סעיף י
בחולי מעים אין האיש משמש את האשה, אבל האשה משמשת את האיש.
הגה: יש אומרים שמי שיש לו חולה בביתו, ילך אצל חכם שבעיר שיבקש עליו רחמים (נ"י פרק י"נ), וכן נהגו לברך חולים בבהכ"נ, לקרא להם שם חדש, כי שנוי השם קורע גזר דינו. ניחום אבלים, קודם לביקור חולים (כל בו).