סימן רצח: דברים האסורים משום כלאי בגדים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצח: דברים האסורים משום כלאי בגדים

סימן רצח: דברים האסורים משום כלאי בגדים

 

סעיף א
אין אסור משום כלאים, אלא צמר רחלים ואילים עם פשתן. אבל צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים וכל שאר מינים, מותרים בפשתן. וכן קנבוס וצמר גפן וכל שאר מינים, מותרים אפילו בצמר רחלים ואילים; וחכמים אסרו מפני מראית העין משי עם צמר, לפי שדומה לפשתים. וכן כלך, והוא מין שגדל בכרכי הים על האבנים שבים ודומה לצמר, אסרוהו מפני מראית העין עם הפשתן. והאידנא משי מצוי בינינו והכל מכירים בו, לפיכך אין בו משום מראית העין ומותר עם הצמר ועם הפשתן.
 
סעיף ב
רחל בת עז, צמרה אסור עם פשתן, מפני מראית העין.
הגה: ואסור לתפור בגד קנבוס תחת בגד צמר במקום דלא שכיח קנבוס, משום מראית העין (טור בשם הרא"ש), ובמקום דשכיח שרי.