סימן ש: איזו כלאים דאורייתא ואיזו דרבנן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ש: איזו כלאים דאורייתא ואיזו דרבנן

סימן ש: איזו כלאים דאורייתא ואיזו דרבנן

 

סעיף א
כיון שנתחבר הצמר עם הפשתן צד חיבור בעולם, אסור משום כלאים. כיצד, צמר ופשתן שטרפן זה עם זה ושע אותם ועשה מהם לבדים, או שטרפן וטווה אותם כאחד, וארג בגד מטווי זה, או שתפר בגד צמר בשל פשתן, אפילו תפרן בחוטי משי וקנבוס, או שתפר בגד צמר בחוטי פשתן או בגד פשתן בחוטי צמר, או קשר חוטי צמר בחוטי פשתן או גדלן, הרי זה כלאים.
 
סעיף ב
בגד צמר שחברו עם בגד פשתן בתכיפה אחת (פי' בתחיבה אחת שתחב המחט בבגד), אינו חיבור ואין זה כלאים. קבץ שני ראשי החוט כאחד, או שתכף שתי תכיפות, הרי זה כלאים. (ויש אומרים דלא הוי כלאים אלא בב' תכיפות וקשר ב' ראשי החוט (טור בשם הרא"ש).
 
סעיף ג
בגד צמר שנפרם (פי' נקרע), מותר לפרוף (פי' לחבר) אותו בחוטי פשתן, וקושר, אבל לא יתפור.
הגה: וכן מותר ליתן צמר בכר או כסת של פשתן, אע"פ שתופר כל סביביו ואינו יכול להוציא הצמר, הוי כשק של פשתים שממלאו צמר ותפר פיו, שאין בזה משום כלאים (כן הוא בטור). ואפלו (תחב) התפירה בצמר עצמו, מותר, דהרי יכול ליקח הצמר משם בלא התרת התפירה. אבל בכלאי בגדים של צמר, אסור בכהאי גוונא, שהרי א"א ליקח משם הבגדים בלא התרת התפירה (ד"ע ומרדכי פ' במה אשה). וכן מותר לחבר בתי זרועות של צמר שיש בהם קשרים, או קרסים בבתי נפש של פשתן שיש בו נקבים, ומכניסים הקשרים או הקרסים תוך הנקבים, הואיל והם רפויים ויכול להוציאן משם באצבעו ואינו צריך לקרוע הנקבים, אע"פ שמניחן כך תמיד. אבל אם הם אדוקים כל כך שא"א להוציאן משם בלתי קריעת הנקבים, הוי חבור ואסור (ת"ה סי' רנ"ו).
 
סעיף ד
מותר ללבוש חלוק של צמר על גבי חלוק של פשתן ולקשרם יחד, אע"פ שאינו יכול לפשטן בלא התרת הקשר, ואפילו הוא קשר של קיימא, ובלבד שלא יחברם זה לזה עם המשיחה בשתי תכיפות. ויש אוסרים בקשר של קיימא.
הגה: ונראה לי דאותן בתי שוקיים שעושין במדינות אלו וקורין אותו פורטקי"א, דהיינו שעשוין של צמר ועושים בהם משיחה שעוברת בהן הנה והנה כמו רצועה מעברתא דתפילין, דמותר אפילו המשיחה של פשתן או איפכא, דמאחר דאפשר להוציא משם המשיחה בלא התרת התפירה אינו אלא כחוגר במשיחה של פשתן על גבי חלוק של צמר. ואע"פ שקושר המשיחה כשלבשן, לא מקרי קשר של קיימא. אבל אם עושה קשרים בב' ראשי המשיחה, נראה דאסור, דהא א"א להוציא משם (הכל סברת הרב). יש אומרים דאסור ללבוש ב' בתי שוקיים, אחד של פשתן ואחד של צמר, זו על זו (הגהת אשיר"י פ"ק דביצה), דמאחר דא"א לפשוט התחתונה בלא העליונה הוי כחבור, ולא דמי לב' חלוקים זו על זו על זו דאפשר לפשוט התחתון בלא העליון (כך מצא הטעם בא"ז) ונכון ליזהר.
 
סעיף ה
רצועה אחת של צמר והשניה של פשתן, אסור לחגור בה אע"פ שרצועה של עור באמצע, מפני שקושר שני ראשיה ביחד כשחוגר בה. אבל אם באמצעיתה צמר במקום אחד ופשתן במקום אחר, ואינם זה אצל זה, מותר. ולפי זה מותר לחבר עורות התפורות בפשתן תחת בגדי צמר, ואע"פ שאפשר שיכניס חוט הקנבוס של התפירה, שמחבר העור עם הבגד בתוך חוט של תפירת העור (ר' ירוחם ות"ה סי' רצ"ז) ולהרמב"ם כל זה כלאים מן התורה, ואפילו נתן צמר ופשתים בשק או קופה וכרכן, הוי כלאים מדאורייתא. והמנהג כסברא ראשונה (טור וכך כתב הרמב"ן והרשב"א סימן ש"ס ות"ה סימן רצ"ז).
 
סעיף ו
המנהיג בהמות ומכניס חבלים לתוך ידו, מהם פשתים ומהם צמר, הרי זה מותר, ואע"פ שכורכן על ידו. אבל אם קשרם כולם נעשו כלאים ואסור לו לכרכם על ידו. (ויש מתירין, הואיל ואינו מתכוין) (הגהות אשיר"י ורבינו ירוחם ני"ט) (ועיין לקמן סימן ש"א).
 
סעיף ז
השק והקופה מצטרפין לכלאים.
הגה: וכן אב ובנו מצטרפים לכלאים, כיצד, היה חתיכת צמר באחד מהם וחתיכת פשתן בשני, ותפרן ביחד, הוי כלאים (טור).