סימן שג: לפשוט כלאים מחבירו אפילו בשוק
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שג: לפשוט כלאים מחבירו אפילו בשוק

סימן שג: לפשוט כלאים מחבירו אפילו בשוק

 

סעיף א
הרואה כלאים של תורה על חבירו, אפילו היה מהלך בשוק, היה קופץ לו וקורעו מעליו מיד, ואפילו היה רבו. (ויש אומרים דאם היה הלובש שוגג, אין צריך לומר בשוק, דמשום כבוד הבריות ישתוק, ואל יפרישנו משוגג) (טור בשם הרא"ש). ואם היה של דבריהם, אינו קורעו מעליו ואינו פושטו בשוק, עד שמגיע לביתו. (וכן בבית המדרש אין צריך למהר לצאת) (טור). ואם היה של תורה, פושטו מיד.
 
סעיף ב
אסור להלביש את חבירו כלאים.