סימן רצה: דיני הרכבת האילן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצה: דיני הרכבת האילן

סימן רצה: דיני הרכבת האילן

 

סעיף א
כלאי האילנות, הרי הם בכלל מה שנאמר: שדך לא תזרע כלאים (ויקרא יט, יט) כיצד, המרכיב אילן באילן, כגון שהרכיב יחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח, הרי זה לוקה מן התורה בכל מקום, בין בארץ בין בחו"ל. וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק, לוקה בכל מקום.
 
סעיף ב
אסור לישראל להניח לעובד כוכבים שירכיב לו אילני כלאים.
 
סעיף ג
מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד. וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרעם כאחד, שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד, בין אילן בירק, בין ירק באילן, בין ירק בירק שאינו מינו, ואפילו עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ סרק.
 
סעיף ד
יש איסור הרכבה אפילו תחת הקרקע, כגון זמורת הגפן שהבריכה תחת הקרקע, אסור לזרוע עליה ירק, אלא אם כן יש על גבה עפר ג' טפחים. ואפילו הבריכה בתוך דלעת שיבשה, או בתוך סילון של חרס, מפני שנשרש בה והוה ליה מרכיב ירק באילן. ואם היה על גבה פחות מזה, אסור לזרוע על גבה ומותר לזרוע בצדה. אבל הבריכה בסלע קשה, אפילו אין עליה עפר אלא ג' אצבעות, מותר להביא זרע עליה. במה דברים אמורים, כשאין עיקר הגפן נראה. אבל אם נראה, צריך להרחיק ששה טפחים לכל רוח ואח"כ זורע, כמו שמרחק מכל גפן יחידית שלא הוברכה.
 
סעיף ה
ודוקא בכהאי גוונא שנקרא עליו שם אילן קודם שהבריכה. אבל מותר לזרוע אצל האילן, אע"פ ששרשי הירק נכנסים בתוך שרשי האילן, כיון שאין על השרשים שם אילן. ואפילו במבריך, דוקא בזמורת הגפן מפני שהיא רכה ושרשי הזרעים נכנסים בה. אבל המבריך ענף מאילן אחד, מותר לזרוע על גביו אפילו אין עליו עפר שלש אצבעות.
 
סעיף ו
יש באילנות דומים זה לזה בעלין או בפירות, ואע"פ כן הואיל והם שני מינים הרי אלו כלאים. כיצד, התפוח עם החזרד (פירוש מין תפוח יערי תרגום וכפתור (שמות כה, לה; לז, כא) וחיזור) הפרסקין (פירוש פירסק"י בלע"ז) עם השקדים, השזפין (פי' הרכיב זיתים על רימון, שהם פרי דומה לזית, יוצא מהם שזפין) עם הרימון, אע"פ שדומים זה לזה, כלאים זה בזה, אבל האגסים (פי' פיר"י בלע"ז) עם הקרוסטומלין (פי' מין אגסים) והפרישן (פי' קודוציו) עם העוזרדין (פי' סורבוליי), אינם כלאים זה בזה.
הגה: וכן מותר להרכיב מין א', אפילו שחורות בלבנות ודקות בגסות, אע"פ שיש לו שם לווי (כל בו וב"ח בשם א"ח). וכן סרק על גבי סרק, שרי, אף ע"פ שאינו מינו (כן משמע מהטור). ומכל מקום הואיל ואין רוב העולם מכירין רוב המינין, טוב ליזהר מכולן (ב"י בשם סמ"ק).
 
סעיף ז
אסור לקיים המורכב כלאים, אבל הפרי היוצא ממנו, מותר, ואפילו לזה שעבר והרכיבו. ומותר ליקח ענף מהמורכב ולנטעו במקום אחר.