סימן שמז: שלא לעורר על מתו שלשים יום לפני הרגל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמז: שלא לעורר על מתו שלשים יום לפני הרגל

סימן שמז: שלא לעורר על מתו שלשים יום לפני הרגל

 

סעיף א
מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל, לא יספדנו משיכנסו שלשים יום הסמוכים לרגל, ואפילו יש לו הספד בלא זה כגון שמת לו מת בתוך שלשים שמותר לספדו, ואפילו מת (ערב) הרגל אסור להספיד עמו על המת שמת לו לפני שלשים יום קודם המועד.
 
סעיף ב
מי שבאה לו שמועה בתוך שלשים יום קודם הרגל, נראה לי שמותר לספדו, אף על פי שהיא רחוקה.
 
סעיף ג
מה שאנו נוהגין בתשלום השנה לקונן ולהזכיר נשמות, נראה לי אינו בכלל זה ומותר לעשותו סמוך לרגל.