סימן שמח: דין שרפה על המת, והאומר: אל תקברוני
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמח: דין שרפה על המת, והאומר: אל תקברוני

סימן שמח: דין שרפה על המת, והאומר: אל תקברוני

 

סעיף א
שורפין על המלכים (או על הנשיאים) (טור בשם תוספתא), מטתן וכלי תשמישן, אבל על ההדיוטות אסור.
 
סעיף ב
האומר: אל תקברוהו מנכסיו, אין שומעין לו, אלא מוציאין מיורשיו כל צרכי קבורתו בעל כרחו, וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו, ואפילו האבן שנותנין על הקבר; והוא שירשו ממון מאביהם.
 
סעיף ג
אפילו מי שאין לו ממון שצוה ואמר: אל תקברוהו, אין שומעין לו.